BIRDIE Školský športový klub
Prevádzkový poriadok

Otvorené  !

Vstup povolený len s platnou registrovanou rezerváciou !


ŠŠK Birdie ponúka tréning počas zimných mesiacov. K dipozícii sú dva golfové simulátory GolfBlaster3D, driving range so štyrmi odpaliskami, putting green. Ceny za jednu hodinu tréningu od 6€ , viac informácií na www.golf-birdie.eu/Cennik2020 Rezervovať je možné časy medzi 08.00 - 21.00 cez www.golf-birdie.eu/sk/rezervacia


 

 • Návštevník sa vždy pri vstupe do golfového indoor centra (na simulátory aj na odpaliská) ihneď zaregistruje na recepcii klubu (aj tréneri a sprevádzajúce osoby)
 • Tí, čo idú na odpaliská musia najskôr uhradiť poplatok za odpalisko, dostanú hraciu kartu, ktorú po tréningu vrátia na recepciu. Hráč, ktorý bude trénovať na odpalisku bez hracej karty (nevyplatený poplatok) bude musieť ukončiť tréning a ďalšie trénovanie v našom indoore mu bude pozastavené.
 • Na rezerváciu je určený výhradne rezervačný systém cez webovú stránku klubu: http://www.golf-birdie.eu/sk/rezervacia
 • Prezliekajte sa  a veci si odkladajte v šatniach, do uzamykateľných skriniek (kabáty, vetrovky, obuv, v ktorej ste prišli). Návštevník sa môže zdržiavať len v priestoroch vyhradených pre návštevníkov (nie v priestoroch vyhradených pre personál:  recepcia, sklady, priestor za simulátormi a pod.)
 • Na hru v priestoroch klubu používajte výhradne čistú obuv bez “spikov” a čisté ostatné golfové vybavenie
 • Pre konzumáciu jedál a nápojov využite výhradne klubový bufet v priestoroch simulátorov
 • Dodržiavajte stanovený čas pre Vašu hru. Hru ukončite najneskôr 3 min. pred koncom objednaného času tak, aby ste mali čas zbaliť svoje veci a upraviť miesto hry do pôvodného stavu
 • Nevyrušujte hlučným správaním hráčov na susednom simulátore alebo odpalisku a dodržiavajte golfovú etiku
 • Používajte výhradne golfové loptičky a T-čka, ktoré Vám poskytne služba z recepcie. (Nepoužívajte golfové loptičky s reklamnou podtlačou a nepoužívajte zapichovacie plastové alebo drevené T-čka (nebezpečie znehodnotenia plátna, služba v indoore vám poskytne aj loptičky aj T-čka)
 • Počas hry na simulátoroch sa smie vo vyhradenom priestore nachádzať iba jeden hráč, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu golfovou palicou alebo loptičkou
 • Počas hry na odpaliskách sa nesmie v priestore pred podložkami nachádzať žiadny hráč, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu golfovou palicou alebo loptičkou. Loptička sa smie odpaľovať výhradne z miest na to určených
 • Pred zahájením úderu alebo aj pri skúšobných švihoch, sa hráč musí presvedčiť, že nikto nestojí tak blízko alebo v takej pozícii, aby mohol byť zasiahnutý palicou alebo odrazenou loptičkou
 • Akékoľvek zásahy do elektroinštalácie alebo elektrických častí zariadenia smie vykonávať iba osoba na to určená, hrozí úraz elektrickým prúdom
 • Klub v žiadnom prípade neručí za úrazy alebo škody spôsobené vlastnou neopatrnosťou, nevhodným správaním, alebo nedodržaním prevádzkového poriadku. Návštevník je zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí vlastnou neopatrnosťou, nevhodným správaním, alebo nedodržaním prevádzkového poriadku
 • V prípade zistenia zdravotných problémov hráčov alebo akéhokoľvek nedostatku informujte ihneď službu na recepcii

Sme veľmi radi, že aj Vám záleží na čistote a príjemnom prostredí, v ktorom sa nachádzate. Prajeme Vám, aby ste sa cítili v golfovom  indoor centre dobre a využili ste zimnú sezónu na kvalitnú prípravu v našom zariadení.

Vedenie ŠŠK Birdie

 
História vzniku Školského športového klubu BIRDIE.

Školský športový klub BIRDIE bol založený 13. 5. 2009 so sídlom na SZŠ Strečnianska 20 v Bratislave.

Športové aktivity školy, ktoré sa už tri roky zameriavajú na golf bolo treba zastrešiť inštitúciou, ktorá bude usmerňovať a riadiť prípravu talentovanej mládeže.

Pre skutočný rozvoj ktoréhokoľvek športového odvetvia je dôležité vybudovať širokú základňu nadšencov, hlavne u detí a mládeže. Postupom času výchovou a trpezlivou prácou s mladou generáciou je možné pripraviť širokú základňu schopných amatérskych, ale aj profesionálnych hráčov na vysokej športovej úrovni, ktorí budú v budúcnosti reprezentovať Slovensko. Samozrejme výchova a príprava profesionálnych športovcov je iba špička ľadovca dlhoročnej práce s mládežou. Golf, ako nový rozvíjajúci sa šport na Slovensku má prilákať mladých ľudí s cieľom odpútať mládež od negatívnych vplyvov dnešnej doby, ako je fajčenie, alkohol, drogy, neúmerné vysedávanie za počítačmi a televízormi. Pokles fyzickej námahy, aktívneho športovania, úpadok telesnej výchovy na školách nás núti hľadať nové formy zlepšenia životného štýlu mladej generácie.

Golf pre všetkých je cesta, ako túto situáciu napraviť. Cesta, po ktorej by mohli školy ako vzdelávacie inštitúcie pritiahnuť mládež opäť k športu, na ihriská a do telocviční. Vybudovanie golfových akadémií a golfových indoorov je možnosť ako začať skutočne serióznou formou napĺňať sen nadšencov golfu na Slovensku.

Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici v Bratislave sa ako prvá štátna škola na Slovensku vydala na cestu zlepšenia životného štýlu formou zapojenia svojich žiakov a širokej verejnosti, hlavne mládeže do športovej činnosti spojenej so získaním základov golfu.

Podnetom k tejto aktivite bol pilotný projekt nadácie Silvie Gašparovičovej: Otvorme deťom brány na golfové ihrisko. Zaujala nás myšlienka aktívnym pohybom tráviť voľný čas a zároveň naučiť sa hrať golf a získať zručnosti zamerané na túto hru. 

Slávnostné otvorenie Golf indoor centra na Strednej zdravotníckej škole, Strečnianska 18, v Bratislave prebehlo pod záštitou prvej dámy Slovenskej republiky, manželky prezidenta Slovenskej republiky, Silvie Gašparovičovej dňa 24. 11.2006. Slávnostnú atmosféru otvorenia prišli podporiť mnohí golfoví hráči, funkcionári a zástupcovia niektorých médií. Prvý odpal, ktorým sa indoor uviedol do prevádzky uskutočnil Lukáš Valúch, mladá slovenská golfová nádej. 

Hneď po otvorení začali navštevovať indoor mnohí mladí hráči, začala spolupráca s Asociáciou seniorských golfistov Slovenska, ktorých reprezentanti mali bezplatný vstup do centra počas prvých troch sezón. Na škole zahájil svoju činnosť golfový krúžok a počas troch sezón záujemcovia z radov žiakov školy mohli bezplatne získavať zručnosti, ale aj teoretické vedomosti zo základov golfu. Spolupráca sa rozbehla aj s golfovým klubom Pegas Lozorno a s Full Swing Indoor Golf Club, ktorý vlastní golfové simulátory. Klub bezplatne poskytuje niekoľko hodín týždenne žiakom školy možnosť hrania na simulátoroch. V rámci propagácie sa urobilo kus dobrej práce. Niekoľko článkov v časopise Golf , v Petržalských novinách, v Plus jeden deň zvýšilo návštevnosť tohto zariadenia. Najviac vydarenou propagáciou bola spolupráca s televíznou spoločnosťou TVA, ktorá pripravila dokument o Golf indoor centre a tento dokument po dobu dvoch týždňov mohli sledovať diváci a záujemcovia o golf na televíznych obrazovkách. Dokument ukázal okrem možností naučiť sa hrať golf aj ďalšie športové priestory školy, ktoré slúžia na športové vyžitie verejnosti, hlavne mládeže.

Druhú sezónu otvoril v roku 2007 seniorský reprezentant Ing. Ján Lešo, PhD., ktorý na majstrovstvách Europy v Göteborgu zaznamenal Hole in one na prvej jamke, stal sa hviezdou majstrovstiev Europy.

V súčasnosti máme za sebou tri sezóny tú tretiu otvorili v roku 2008 trojnásobní olympijski víťazi v rade, bratia Hochschornerovci. Vynikajúca atmosféra podporená golfovými nadšencami so slovenského šoubiznisu M. Nikodýmom, A. Hajdu, P. Sklárom a ďalšími významnými hosťami už tradične prilákala nových záujemcov z radov žiakov našej školy a verejnosti pre tento šport. Počas tretej sezóny sa uskutočnili pre žiakova a zamestnancov školy 1. Majstrovstvá školy v pitchingu. Škola bola vybraná SGA, ako centrum talentovanej mládeže golfu. Trojročná práca bola zavŕšená založením ŠŠK BIRDIE, ktorý počas letných prázdnin zabezpečil nákup dvoch golfových simulátorov GolfBlaster3D a v súčasnosti sa pripravuje na otvorenie štvrtej golfovej indoorovej sezóny.

Nad štvrtou golfovou indoorovou sezónou   roku 2009 prevzal záštitu a krstným otcom Školského športového klubu BIRDIE sa stal hokejový tréner Slovenskej reprezentácie, ktorá v roku 2002 v Göteborgu získala zlatú medailu a na OH vo Vancouveri získala fantastické štvrté miesto, Ján Filc. Už tradične výborná organizácia podujatia, zaujímavý hostia, napínavá súťaž v patovaní a celá atmosférae bola umocnená víťazstvom žiaka SZŠ Adama Rajeckého, ktorý porazil vo finále aj reprezentanta SR p. Gajana a sektretára SKGA p. Špánika.

Školský športový klub BIRDIE pozval 13. novembra 2010 svojich najvernejších priaznivcov na otvorenie už jubilejnej piatej indoorovej sezóny. Zodpovednej úlohy sa ujal predseda klubu Ján Lešo spolu s Adym Hajdu, ktorý svojou prítomnosťou podporil činnosť klubu už niekoľko krát. Otvorenie sa nieslo v dvojjazyčnom príhovore, keďže do centra si našli cestu aj golfisti z neďalekého Hainburgu. Už tradične dobrá atmosféra so zábavnou súťažou na golfových simulátoroch prispela k príjemnému sobotňajšiemu večeru. Na otvorení sa okrem iných hostí zúčastnil aj šéftréner tenisových reprezentantov Mojmír Mihál. V súťaži na cieľ skončil na 3. mieste. Vo finále sa stretol domáci hráč Tibor Kráľ s hosťom z Hainburgu Reinhardom Stroblom. " Náš hosť, náš pán" sa v športových súťažiach neuplatňuje a víťazom sa stal člen ŠŠK BIRDIE, jeden zo zakladateľov klubu Tibor Kráľ.

Šiestu sezónu v roku 2011 otvorili  Ján Lešo a Tibor Kráľ spolu s krstným otcom klubu Jánom Filcom.

Na otvorenie siedmej sezóny prijal pozvanie v roku 2012 veľvyslanec Slovenskej republiky vo Vietname pán Ing. Peter Svitek, veľký fanúšik ŠŠK BIRDIE.

Otvorenie ôsmej sezóny v roku 2013 sa nieslo v slávnostnej atmosfére za prítomnosti novej generálnej manažérky SKGA Zuzany Kamasovej.

Deviatu sezónu v roku 2014 otvorili Ján Lešo, Tibor Kráľ a Štefan Novák traja nadšenci golfu, ktorí neúnavne pracujú na tom, aby zimná sezóna pre golfistov prebiehala na vysokej športovej a spoločenskej úrovni..

Desiata jubilejná sezóna 2015/2016 priniesla iniciovanie Prvých Majstrovstiev Slovenska v indoorovom golfe golfe. S pribúdajúcimi rokmi sa kvalita služieb dostáva na vysokú profesionálnu úroveň a  klub navštevuje viac a viac golfistov, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Rozbehla sa spolupráca s golfovými klubmi GC Welten Báč, GC Pegas Lozorno, GC Karpatia, GK Hainburg. Tradičné turnaje dvojíc, klubové majstrovstvá jednotlivcov a družstiev, Silvestrovský turnaj sú dobrou prípravou na letnú sezónu.

Jedenásta sezóna 2016/2017 priniesla obrovský úspech pre klub - titul ZLATÝ ALBATROS - najlepší golfový indoor na Slovensku  Ocenenie za desaťročnú prácu v športe, ktorý je druhý najmasovejší šport na svete. Túto sezónu poctil návštevou náš klub a slávnostne otvoril sezónu vynikajúci slovenský reprezentant - strieborný na letných olympijských hrách v Rio de Janejro vo vodnom slalome Matej Beňuš.

Dvanástu sezónu 2017/2018 otvoril náš nádejný olympionik - triatlonista Richard Varga. Richard Varga je najúspešnejší slovenský reprezentant v Triatlone a zároveň 2 násobný reprezentantom Slovenska na letných Olympijskych hrách v Londýne 2012 a v Rio 2016.