BIRDIE Školský športový klub
Prevádzkový poriadok
 • ŠŠK Birdie ponúka tréning počas zimných mesiacov. K dipozícii sú dva golfové simulátory GolfBlaster3D, driving range so štyrmi odpaliskami, putting green. Ceny za jednu hodinu tréningu od 6€ , viac informácií na www.golf-birdie.eu/Cennik2020
 • Podmienky vstupu: Predloženie potvrdenia výnimky zo zákazu vychádzania. Parkovanie auta pred školou, nie pred športovým klubom.
 • Rezervovať je možné časy medzi 08.00 - 21.00 cez www.golf-birdie.eu/sk/rezervacia.
 • Návštevník sa vždy pri vstupe do golfového indoor centra (na simulátory aj na odpaliská) ihneď zaregistruje na recepcii klubu (aj tréneri a sprevádzajúce osoby)
 • Tí, čo idú na odpaliská musia najskôr uhradiť poplatok za odpalisko, dostanú hraciu kartu, ktorú po tréningu vrátia na recepciu. Hráč, ktorý bude trénovať na odpalisku bez hracej karty (nevyplatený poplatok) bude musieť ukončiť tréning a ďalšie trénovanie v našom indoore mu bude pozastavené.
 • Na rezerváciu je určený výhradne rezervačný systém cez webovú stránku klubu: http://www.golf-birdie.eu/sk/rezervacia
 • Prezliekajte sa  a veci si odkladajte v šatniach, do uzamykateľných skriniek (kabáty, vetrovky, obuv, v ktorej ste prišli). Návštevník sa môže zdržiavať len v priestoroch vyhradených pre návštevníkov (nie v priestoroch vyhradených pre personál:  recepcia, sklady, priestor za simulátormi a pod.)
 • Na hru v priestoroch klubu používajte výhradne čistú obuv bez “spikov” a čisté ostatné golfové vybavenie
 • Pre konzumáciu jedál a nápojov využite výhradne klubový bufet v priestoroch simulátorov
 • Dodržiavajte stanovený čas pre Vašu hru. Hru ukončite najneskôr 5 min. pred koncom objednaného času tak, aby ste mali čas zbaliť svoje veci a upraviť miesto hry do pôvodného stavu
 • Nevyrušujte hlučným správaním hráčov na susednom simulátore alebo odpalisku a dodržiavajte golfovú etiku
 • Používajte výhradne golfové loptičky a T-čka, ktoré Vám poskytne služba z recepcie. (Nepoužívajte golfové loptičky s reklamnou podtlačou a nepoužívajte zapichovacie plastové alebo drevené T-čka (nebezpečie znehodnotenia plátna, služba v indoore vám poskytne aj loptičky aj T-čka)
 • Počas hry na simulátoroch sa smie vo vyhradenom priestore nachádzať iba jeden hráč, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu golfovou palicou alebo loptičkou
 • Počas hry na odpaliskách sa nesmie v priestore pred podložkami nachádzať žiadny hráč, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu golfovou palicou alebo loptičkou. Loptička sa smie odpaľovať výhradne z miest na to určených
 • Pred zahájením úderu alebo aj pri skúšobných švihoch, sa hráč musí presvedčiť, že nikto nestojí tak blízko alebo v takej pozícii, aby mohol byť zasiahnutý palicou alebo odrazenou loptičkou
 • Akékoľvek zásahy do elektroinštalácie alebo elektrických častí zariadenia smie vykonávať iba osoba na to určená, hrozí úraz elektrickým prúdom
 • Klub v žiadnom prípade neručí za úrazy alebo škody spôsobené vlastnou neopatrnosťou, nevhodným správaním, alebo nedodržaním prevádzkového poriadku. Návštevník je zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí vlastnou neopatrnosťou, nevhodným správaním, alebo nedodržaním prevádzkového poriadku
 • V prípade zistenia zdravotných problémov hráčov alebo akéhokoľvek nedostatku informujte ihneď službu na recepcii

Sme veľmi radi, že aj Vám záleží na čistote a príjemnom prostredí, v ktorom sa nachádzate. Prajeme Vám, aby ste sa cítili v golfovom  indoor centre dobre a využili ste zimnú sezónu na kvalitnú prípravu v našom zariadení.

Vedenie ŠŠK Birdie